Jumaat, 8 Julai 2011

Aplikasi Komputer Dalam Pengajaran Bahasa

http://www.scribd.com/doc/50127411/Kajian-Penggunaan-ICT-Dlm-PPBK-BM

Pengajaran bahasa dengan menggunakan komputer adalah antara kaedah pengajaran yangdianggap bersesuaian dengan keperluan pendidikan kini. Penggunaan komputer dalampengajaran bahasa mampu mempengaruhi keberkesanan pengajaran guru dan penguasaankemahiran bahasa pelajar. Persoalannya ialah sejauh manakah guru Bahasa Melayu (BM)melaksanakan pengajaran menggunakan komputer dan tahap penguasaan guru serta kekanganyang dihadapi. Maka kajian secara tinjauan ini meneliti tahap dan kekangan dalammelaksanakan pengajaran bahasa menggunakan komputer. Di samping itu, kajian juga mengkajikekangan yang mengganggu pelaksanaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran.Sampel kajian terdiri daripada 87 guru BM di sekitar daerah Hulu Langat, Selangor. Dapatankajian menunjukkan sampel kajian menguasai konsep pengajaran bahasa berbantukan komputerdan kebanyakan mereka telah mengikuti kursus asas komputer. Kursus yang berkaitanpenyediaan bahan pengajaran multimedia, penggunaan internet dan pembinaan laman web agakkurang diberikan perhatian. Kesan pengajaran BM menggunakan komputer kepada pelajar agakpositif terutamanya kepada pelajar yang cerdas. Kekangan utama yang dihadapi oleh gurudalam menjalankan pengajaran BM berbantukan komputer ialah guru kurang mahirmengendalikan komputer untuk pengajaran dan pelajar kurang berminat dalam pembelajaran

Tiada ulasan:

Catat Ulasan